Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen for udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune

1. Navn

Foreningens navn er: Støtteforeningen for udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Foreningen er stiftet den 7. februar 1995.
Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

2. Formål

Foreningens formål er at varetage udviklingshandicappede personers interesser og behov samt under betryggende forhold at skabe grundlag for dyrkelse af idræt, motion og sociale aktiviteter for udviklingshandicappede og deres familier gennem et forpligtende fællesskab.

3. Medlemmer

Alle, med interesse for foreningens formål, kan blive medlemmer.

4. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst fem og højest syv medlemmer og mindst to og højest tre suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. Suppleanterne vælges for et år. Indtræder en suppleant som medlem i bestyrelsen, indtræder suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

Består bestyrelsen af et lige antal medlemmer, er formandens stemme udslagsgivende ved afstemninger.

5. Kontingent

Kontingentet vedtages på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

6. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år den første tirsdag i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent inden årets generalforsamling. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer gælder dog 2/3 flertal.

På generalforsamlingen udarbejder referenten et referat, der underskrives af formand og dirigent.

Referat og regnskab optrykkes i foreningens første blad efter generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

7. Dagsorden for generalforsamlingen

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent
3.   Formandens beretning
4.   Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5.   Fastsættelse af kontingent
6.a.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.b.   Valg af suppleanter
6.c.    Valg af revisor
7.   Behandling af indkomne forslag
8.   Eventuelt

8. Ekstraordinær generalforsamling

Afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 20 pct. af medlemmerne fremsætter krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat. Indkaldelsen hertil udsendes senest 2 uger før afholdelsen.

9. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og 1 medlem af bestyrelsen.

10. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

11. Opløsning

Forslag til foreningens opløsning skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling og afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Magnetrådet i Støttecentret Magneten i Lyngby-Taarbæk kommune.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. februar 2018